Projektledning

Är ni redo att optimera och effektivisera er anläggning? Vi kan hjälpa er.

Projektering

I alla projekt vid driver följer vi en stegvis process beskriven nedan. Varje delmoment stäms av med kunden innan nästföljande fas påbörjas, detta för att säkerställa kvalitén och att projektet uppfyller beställarens önskemål. Ytterligare så genomför en projektriskanalys i varje fas för att säkerställa att projektet har rimligt scope, resurssättning, budget och tidplan.

Förstudie

I projekteringsfasen, även kallad förstudien, sätts projekt-scoop, risker identifieras och en grov plan för kommande faser sätts. En detaljerad och genomtänkt projektering förenklar projektet och ger enligt våra erfarenheter alltid ett bättre slutresultat. I fasen granskar vi också de ingående kraven i projektet och bedömer dess verifiering och valideringsmöjligheter.

Planering

I planeringsfasen påbörjas det reella projektarbetet. Här fastslås kraven och kopplas mot en verifiering eller validering utifrån funktion. Det tas fram en övergripande arkitektur för produkten alternativt test-case om det är ett certifieringsprojekt. För att kunna genomföra nästa fas på ett bra sätt, måste krav brytas ner till en nivå där antingen ett designarbete kan påbörjas, eller förfrågningsunderlag åt under- eller komponent-leverantörer skapas.

Exekvering

Här sker projektets huvudsakliga arbete. I denna fas använder vi oss av olika verktyg för att uppnå ett professionellt resultat, exmpelvis används CAD-system för el- och layoutkonstruktioner. I de fall projektet inriktas mot certifiering skrivs test-case och samarbeten skapas med olika testhus för att bygga upp en teknisk fil. Vi vill att komponent och underleverantören skall bli inblandad och ta ansvar för sin del-leverans tidigt, och att vi tillsammans tar fram prototyper och testutrustningar. De gör att vi snabbt kan identifierar för- och nackdelar med prototyper samt att vi minimerar risken för svårproducerade eller kostnadsineffektiva komponenter och delsystem. Mycket arbete i denna fas är att kontrollera utfall, exempelvis genom att säkerställa funktionaliteten mellan olika ingående modulerna samt att verifiera att dokumentationen stämmer överens med produkten.

Avslut

I slutfasen sammanställs projektet varpå utfallet verifieras eller valideras. I regel innebär det även utbildning av produkten. En teknisk fil skall färdigställas samt dokumentationen granskas i sin helhet. För certifieringsprojekt kan det istället innebära att utbilda linjen i nya processer.

Behöver ni assistans med att elsäkra era produkter? Låt oss på Kooma hjälpa er.

Undrar du mer om våra tjänster?

Kontakta oss